Fake news — jak nie da? si? oszuka??

Fake news — jak nie da? si? oszuka??

Advertisements

Internet bez w?tpienia jest jednym z najwa?niejszych wynalazków ostatnich dekad. Dost?p do niemal nieograniczonej przestrzeni informacyjnej dla ka?dego cz?owieka to co?, do czego ludzko?? zd??y?a si? przyzwyczai?. W sieci mo?na znale?? wszystko. Je?li kto? wie, jak szuka? i jak wybiera? te informacje, które s? prawdziwe, to z pewno?ci? jest do?wiadczonym u?ytkownikiem, który w Internecie widzia? ju? niejedno. Niestety, jak na razie wi?kszo?? osób korzystaj?cych z sieci nie wie jak odró?ni? rzetelne informacje od tych nieprawdziwych. Je?li chodzi o kasyno internetowe, to sprawa jest do?? prosta. Wszystkie informacje publikowane na licencjonowanych portalach musz? by? prawdziwe.

W ostatnich latach coraz cz??ciej s?yszy si? o tak zwanych fake newsach, które dotycz? niezwykle istotnych spraw i maj? na celu puszczenie w ?wiat nieprawdziwej plotki, która nabije wej?cia na stron?, ogl?dalno?? reklam itd. Jak wystrzec si? przed takim procederem? Wystarczy zawsze post?powa? wed?ug kilku zasad, a fake newsy przestan? by? problemem, sprawiaj?c, ?e Internet stanie si? ogromn? skarbnic? rzetelnej wiedzy, na której praktycznie zawsze mo?na si? opiera?.

Jaki cel maj? fake newsy i po co w ogóle powstaj??

Nieprawdziwe informacje powstaj? z ró?nych pobudek. Niekiedy znudzony internauta wymy?la sobie teori? i dla ?artu udost?pnia j? w sieci, a miliony osób to „kupuj?”. Coraz cz??ciej stosuje si? jednak dezinformacj? w celach politycznych, czy do manipulowania rynkami na ca?ym ?wiecie. Warto zwróci? uwag?, ?e termin fake news jest stosunkowo m?ody, ale dezinformacje stosowano praktycznie od zawsze, a w czasach wojen i okupacji stosowano inn? nazw? – propaganda.

Advertisements

Ostatni rok obfitowa? w nieprawdziwe informacje zwi?zane z koronawirusem. Rok temu w sieci mo?na by?o przeczyta? o ko?cz?cych si? zapasach jedzenia, co spowodowa?o panik?, a miliony Polaków pobieg?o do sklepów wykupywa? m?k?, ry?, makaron, cukier i papier toaletowy. Wskutek tego rzeczywi?cie w sklepach mo?na by?o natkn?? si? na puste pó?ki, ale tylko przez kilka dni, a? dojecha?y nowe dostawy. Je?li ogó? spo?ecze?stwa czuje si? niepewnie w zwi?zku z danym wydarzeniem, to ch?onie wszelkie fake newsy, nie zadaj?c ?adnych pyta?.

Warto przypomnie? sobie tak?e pocz?tek pandemii, kiedy w Chinach — pot??nym pa?stwie, w którym ?yje 1.400.000.000 osób wybuch?a nieznana zaraza. A? 2000 przypadków zaka?e? dziennie, wiadomo?ci o trupach le??cych na ulicach oraz w?adzach, które w brutalny sposób likwiduje ogniska koronawirusa. Wtedy wiele osób w to wierzy?o i kiedy koronawirus pojawi? si? w Polsce, w ró?nych kr?gach wybuch?a panika. Dzisiaj, kiedy w Polsce dochodzi?o ju? do oko?o 30.000 zaka?e? dziennie i z tej perspektywy spojrzy si? na te informacje, to na twarzy pojawi si? jedynie u?miech politowania.

W jaki? sposób zweryfikowa? informacje z mediów?

Warto zaznaczy?, ?e fake news to nie tylko problem dotycz?cy Internetu. Na nieprawdziwe informacje mo?na si? natkn?? codziennie w dowolnych mediach. Jednak w Internecie naj?atwiej jest je zdemaskowa?.

  1. Podwójna weryfikacja — ka?d? informacj? powinno si? zweryfikowa? w przynajmniej dwóch ?ród?ach. Je?li dwa niezale?ne od siebie portale podaj? podobn? informacj?, to znaczy, ?e mo?e by? ona prawdziwa. W tym przypadku warto zwróci? tak?e uwag?, czy informacje podawane w dwóch wybranych ?ród?ach nie s? do siebie za bardzo podobne. Je?li tak jest, to mo?e oznacza?, ?e redaktor po prostu da? si? nabra? i wykorzysta? fake newsa, ?eby zaprezentowa? nowin? na swoim portalu.
  2. Czujno?? – dzisiejsze fake newsy s? bardzo cz?sto przedstawiane w bardzo profesjonalny sposób, co sprawia, ?e pod?wiadomie wierzy si? we wszystkie zawarte w nim informacje. W tym miejscu nale?y by? po prostu czujnym i zastanowi? si?, co autor newsa chce osi?gn?? i czy wiadomo?? nie zawiera fragmentu, który wyró?nia si? z ogó?u — np. promowanie jakiej? firmy, us?ugi lub produktu.
  3. Argumentacja — ka?dy cz?owiek zawsze powinien umie? zadawa? pytania. Nawet je?li kto? mu opowiada rzecz oczywist?. Czy przeczytana wiadomo?? przedstawi?a jakie? konkretne informacje? Czy podano konkretne liczby, daty i statystyki? Oraz co najwa?niejsze — dlaczego dosz?o do takiej sytuacji?

Ciekawym przyk?adem wiadomo?ci, która by? mo?e jest fake newsem i prawdopodobnie nigdy nie uda si? tego udowodni?, jest sprawa g?o?nej ostatnio katastrofy smole?skiej. Pewne ugrupowania twierdz?, ?e by? to zamach, a w samolocie wybuch?a bomba i oskar?aj? o to Rosjan. Wi?kszo?? osób s?dzi jednak, ?e katastrofa by?a wynikiem serii zaniecha? po stronie polskiej i podj?ciu decyzji o l?dowaniu w niezwykle trudnych warunkach. Do prawdy najpewniej nikt ju? nie dojdzie, ale warto zwróci? uwag? na jeden fakt. Ka?da czynno?? ma jaki? cel, który najcz??ciej wychodzi po jakim? czasie. Min??o 11 lat od tego zdarzenia, a Rosja nic na tym nie ugra?a. Gdyby ewentualny zamach zosta? odkryty, mog?oby doj?? do wojny na skal? ?wiatow?. Czy W?adimir Putin ryzykowa?by tak bardzo tylko dlatego, ?eby zabi? polskich przedstawicieli, nie czerpi?c z tego ?adnych korzy?ci? Ka?dy powinien sobie sam odpowiedzie? na to pytanie.

No votes yet.
Please wait...
Advertisements
Advertisements