Fake news — jak nie da? si? oszuka??

Fake news — jak nie da? si? oszuka??

Internet bez w?tpienia jest jednym z najwa?niejszych wynalazków ostatnich dekad. Dost?p do niemal nieograniczonej przestrzeni informacyjnej dla ka?dego cz?owieka to co?, do czego ludzko?? zd??y?a si? przyzwyczai?. W sieci mo?na znale?? wszystko. Je?li kto? wie, jak szuka? i jak wybiera? te informacje, które s? prawdziwe, to z pewno?ci? jest do?wiadczonym u?ytkownikiem, który w Internecie widzia? ju? niejedno. Niestety, jak na razie wi?kszo?? osób korzystaj?cych z sieci nie wie jak odró?ni? rzetelne informacje od tych nieprawdziwych. Je?li chodzi o kasyno internetowe, to sprawa jest do?? prosta. Wszystkie informacje publikowane na licencjonowanych portalach musz? by? prawdziwe.